Terapiamuodoista

KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPIA

Kognitiivisessa psykoterapiassa tutkitaan yhdessä keinoja joilla asiakas oppii paremmin ymmärtämään omaa kokemusmaailmaansa ja käyttäytymistään. Terapiatyöskentely on aina hyvin käytännön läheistä ja arkeen sidottua. Kognitiivisen psykoterapian perusajatus on, että ajatukset ja tunteet liittyvät toisiinsa ja tuottavat tietynlaista toimintaa käytännössä. Terapian perustavoitteena on lisätä mielen joustavuutta ja löytää uusia toimivampia toimintatapoja jotka helpottavat elämää.

www.kognitiivinenpsykoterapia.fi 

HYPNOTERAPIA

Hypnoosi on arkipäiväinen ilmiö, luonnollinen asia, jonka kaltaisessa tilassa ihminen on esimerkiksi keskittyessään intensiivisesti. Hypnoosin lähtökohtana ja kohteena on yksilö joka suostuu ottamaan vastaan hänelle annettuja suggestioita, ehdotuksia rentoutuneessa tilassa. Tietoisen minän aktiivisuus siirtyy taka-alalle, kriittinen minä pyritään ohittamaan ja tarkkaavuus itseä ja tunteita kohtaan kasvaa. Hypnoosi alttius on synnynnäinen ominaisuus joka ei liity persoonallisuuden rakenteeseen. Hyvin motivoituneet ja älykkäät ihmiset ovat yleensä parhaiten hypnotisoitavissa.

SKEEMATERAPIA

Yhdysvaltalainen J.Young kehitti kollegojensa kanssa 1990-luvulla skeematerapian laajentaen perinteisen kognitiivisen terapian työtapoja ja käsitteistöä yhdistämällä mukaan kiintymys-ja objektisuhteet, hahmoterapian sekä kontruktivistisen ja psykoanalyyttisen näkökulman. Skeematerapialla tavoiteltiin lisäarvoa hankaliin ja kroonisiin caseihin, persoonallisuusproblemetiikkaan ja pitkäaikaisiin ongelmiin ihmissuhteissa tai työssä. Skeematerapia kehitettiin lyhyeksi, keskipitkäksi tai pitkäksi oireista riippuen ja tämä ominaisuus tekee siitä edelleen helposti muokattavan.

Youngin määritelmä skeemalle on:

  • laaja läpitunkeva teema tai toimintamalli
  • muodostuu muistoista, emootioista, kognitioista ja kehollisista tuntemuksista
  • kehittyy lapsuudessa tai nuoruudessa
  • koskee itseä ja suhdetta muihin
  • on aktiivinen myös aikuisuudessa
  • on huomattavassa määrin haitallinen 

TAIDETERAPIA

Taideterapia on yhden tai useamman taidemuodon vuorovaikutuksellista käyttöä ennaltaehkäisevässä, kuntouttavassa tai hoitotyössä kasvatus-, sosiaali- ja terveydenhoitoalalla.
Keskeistä taideterapiassa on taiteen avulla tapahtuva muodon antaminen erilaisille tunteille ja ajatuksille sekä vuoropuhelu oman taideilmaisun kanssa. Terapeuttisena korostuu myös luovuus ja leikki, sekä vuorovaikutus ryhmän kanssa (ryhmätaideterapiassa).

TIETOISUUSTAI-

DOT

Psykoterapialla ja tietoisuustaidoilla on samanlaiset päämäärät: lisätä ymmärrystä mielen toiminnasta ja vähentää inhimillistä kärsimystä. Länsimainen aivotutkimus on tuottanut tietoa mindfulness - harjoittelun vaikutuksista hyvinvoinnin edistäjänä ja kärsimyksen vähentäjänä.

Tietoisuustaitojen, tietoisen läsnäolon, mindfulnessin , avulla halutaan luoda toimiva suhde mielen kanssa, välttelemättä mitään tai takertumatta mihinkään:

  • ystävystytään mieleen, hyväksytään asiat ympärillämme
  • opitaan tunnistamaan miten arviointi, ennakkoluulot ja itsekeskeisyys tuottavat meille kärsimystä
  • opitaan elämään tässä hetkessä, tarttumaan jokaiseen ainutlaatuiseen hetkeen